Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

कार्यालय सरसफार्इ र कर्मचारी अाचरण

1 सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा ।
2 आन्तरिक सरसफार्इ कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
3 सरसफार्इ एवं कर्मचारी आचरण सम्बन्धमा ।
4 वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको अाचारसंहिता, २०६९
5 कार्यालय सरसफार्इ गर्ने सम्बन्धमा ।