Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

अनुगमन, मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन

1 वन क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन रणनीति २०७३
2 अनुगमन कार्यको नमुना फाराम
3 अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यतालिका