Contact

Ministry of Forests and Environment
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
मो.नं. : 9851225485
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Function

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको कार्यः
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु निम्नानुसार रहेको छ
१.    वन तथा भू-संरक्षणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन
२.    राष्ट्रिय वन क्षेत्र, सरकार वन,सरकारद्धारा व्यवस्थित वन, धार्मिक वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, चक्ला वन तथा निजी वन आदि,
३.    सरकारी र गैर सरकारी वन क्षेत्रको र्सर्वेक्षण, नाप नक्सा र सीमा निर्धारण,
४.    वन जंगलको संरक्षण, उपयोग, सर्म्बर्द्धन र व्यवस्थापन,
५.    वन पैदावार -काठ दाउरा, वन्यजन्तु, जडीबुटी, गैरकाष्ठ पदार्थ, वन क्षेत्रको पानी, माटो, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा आदी) को संरक्षण र व्यवस्थापन,
६.    वनजन्य उद्योग र कच्चा पदार्थहरुको प्रवन्ध,
७.    वन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रचारप्रसार, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि आदि,
८.    वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, सदुपयोग र लाभको बाँडफाँड,
९.    राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार र चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय,
१०.    हात्तीसार र चिडियाखानाको व्यवस्थापन,
११.    भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, बृहत जलाधार क्षेत्र तथा तालतलैयाको संरक्षण, सर्म्वर्द्धन, विकास र समन्वय र व्यवस्थापन,
१२.    प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सन्तुलन,
१३.    वनस्पति र जडिवुटी सम्वन्धी नीति तथा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रचारप्रसार र्सर्वेक्षण, संकलन, पर््रवर्द्धन, प्रशोधन, उत्पादन र उपयोग तथा व्यवसायीकरण,
१४.    वनस्पति उद्यान तथा जडीबुटी उद्योग,
१५.    वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संग्रहालय,
१६.    वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जलवायु परिवर्तन, जलाधार संरक्षण र भू संरक्षण सम्बन्धी पर््रदर्शनी तथा प्रचार प्रसार
१७.    वन, वनस्पति, वन्यजन्तु जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता र भू संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन,
१८.    वन, वनस्पति, वन्यजन्तु जलाधार संरक्षण र भू संरक्षण सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुसंग समन्वय र सर्म्पर्क,
१९.    प्रकृति संरक्षण,
२०.    सरकारी, र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वन विकास तथा व्यवस्थापन,
२१.    नेपाल वन सेवाको सञ्चालन ।