नेपाल सरकार
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
कुनै पनि विवरण उपलब्ध नभएको ।

माथि उल्लेखित विवरणहरु वेभसाइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्म मात्र रहनेछ ।