Recent Notice : || नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह......|| जनरल फरेष्ट्रीसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी पदस्थापनको|| पदस्थापनको सूचना|| वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको अनुरोध|| प्राथमिकता फाराम भर्ने सम्बन्धमा|| कार्यालयगत दरवन्दी विवरण || नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह......|| सहायक वन अधिकृतहरुको जेष्ठता सूची|| जनरल फरेष्ट्रीको उप सचिव पदको जेष्ठता क्रम|| सूचना- २०७१।७।२०|| नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा.........|| जैविक विविधता महासन्धीको लागि नेपालको पाचौं ...|| आ.व. २०७०।०७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.....|| Request for Proposal|| सेक्टर वन शाखाहरुको कार्य विवरण र कार्य ..........|| पदस्थापनका लागि फाराम भर्ने सूचना|| वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९।७०|| आ.व. २०७०।०७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा ‌‌‌|| अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस–२०१४ विशेष‌‌‌‌...|| आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा.....|| वन क्षेत्रको गुरुयोजना-१९८८ (२०४५ वि.सं.)|| वन क्षेत्र गुरुयोजना, २०४५‌‌‌............|| स्टेसनरी तथा अन्य आवश्यक समान आपूर्ति गर्ने ‍‍....|| प्रेस विज्ञप्ती|| Invitation for Bids President Chure-Terai .......||  वन नीति, २०७१|| बोलपत्र स्विकृत गर्ने अाशय सूचना|| Invitation for Bids for Supply and Delivery of Ve|| वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि|| बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना|| राष्ट्रिय स‍ंरक्षण पुरस्कार २०७२ का लागि मनोनयन...|| त्रिवर्षीय तत्काल सुधार कार्ययोजना|| प्रेस विज्ञप्ती|| राष्ट्रिय स‍ंरक्षण पुरस्कार २०७२ सम्बन्धी प्रेस...|| अध्यक्षमा मनोनयन गरेकाे बारे मन्त्रालयको विज्ञप्ती|| सूचना २०७२।७।१३|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।७।२२|| काठमाडौं उपत्यकामा दाउरा विक्रि वितरण एव‌ं.......|| काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा ।|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।०८।०७

Complaints & Suggestions

Name
Email
Topic
Feedback
Verification Code
 

 Study Reports for Comments

[+] More

Agni Prasad Sapkota
Hon. Minister

Udaya Chandra Thakur
Secretary