Recent Notice : || भेटघाट सम्बन्धी सूचना|| नियमित हाजिर सम्बन्धमा ।|| वैदेशिक भ्रमण मनोनयन सिफारिश समिति गठन|| सिफारिस सहित नामावली पठाएको सम्वन्धमा|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।११।२३|| वढुवा सम्बन्धी विवरण २०७२।१२।२८(ज.फ.)|| सूचना २०७३।१।६|| Project Bank in the Forestry Sector of Nepal|| प्रेस विज्ञप्ती २०७३।१।१४|| Embassy of India Fullysponsored Training in 016/17|| सूचना- २०७१।७।२०|| नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा.........|| जैविक विविधता महासन्धीको लागि नेपालको पाचौं ...|| आ.व. २०७०।०७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.....|| प्रतिवद्धता पत्र|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।०८।२१|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।०९।२|| राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार - २०७२ सम्बन्धी सूचना|| वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९।७०|| आ.व. २०७०।०७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा ‌‌‌|| अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस–२०१४ विशेष‌‌‌‌...|| आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा.....|| वन क्षेत्रको गुरुयोजना-१९८८ (२०४५ वि.सं.)|| वन क्षेत्र गुरुयोजना, २०४५‌‌‌............|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।१०।२४|| प्रेस विज्ञप्ती|| JDS Scholorship सम्बन्धमा ।|| प्रतिवद्धता कार्यान्वयन कार्य योजना, २०७२|| Regional Planning Workshop 073-74|| वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि|| बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना|| राष्ट्रिय स‍ंरक्षण पुरस्कार २०७२ का लागि मनोनयन...|| त्रिवर्षीय तत्काल सुधार कार्ययोजना|| प्रेस विज्ञप्ती|| राष्ट्रिय स‍ंरक्षण पुरस्कार २०७२ सम्बन्धी प्रेस...|| अध्यक्षमा मनोनयन गरेकाे बारे मन्त्रालयको विज्ञप्ती|| सूचना २०७२।७।१३|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।७।२२|| काठमाडौं उपत्यकामा दाउरा विक्रि वितरण एव‌ं.......|| काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा ।|| प्रेस विज्ञप्ती २०७२।०८।०७|| नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन|| आ.ब. २०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (भाग -२)|| वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्वन्धमा|| वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती मनाेनयनसम्वन्धमा|| वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजना २०७३-०७४|| ०७२।७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना

 नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति

[+] More

Complaints & Suggestions

Name
Email
Topic
Feedback
Verification Code
 

 Study Reports for Comments

[+] More

Bijaya kumar Gachhadar
Hon. Deputy Prime Minister and Minister of Forests and Soil Conservation

Uday Chandra Thakur
Secretary