» Useful Links «Hit Counter
Web Counter
Recent Notice : || वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९।७०|| पाँच हजार माथिको भुक्तानी विवरण|| पाँच हजार माथिको भुक्तानी विवरण|| पाँच हजार माथिको भुक्तानी विवरण|| भ्रमण प्रतिवेदन || पदस्थापनका लागि फाराम भर्ने सूचना|| सेक्टर वन शाखाहरुको कार्य विवरण र कार्य ..........|| Request for Proposal|| आ.व. २०७०।०७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.....|| जैविक विविधता महासन्धीको लागि नेपालको पाचौं ...|| नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा.........|| पदस्थापनको सूचना|| वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको अनुरोध|| जनरल फरेष्ट्रीसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी पदस्थापनको|| नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह......|| नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह......|| जनरल फरेष्ट्रीको उप सचिव पदको जेष्ठता क्रम|| सहायक वन अधिकृतहरुको जेष्ठता सूची|| कार्यालयगत दरवन्दी विवरण || प्राथमिकता फाराम भर्ने सम्बन्धमा|| वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन||

Welcome

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४०% भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । कृषि लगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीहरुका अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन - ७० प्रतिशत, पशुआहार -४० प्रतिशत, जडीवुटी लगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीवुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षोनी करीव दुइ अरव भन्दा बढी राजस्व संकलन भई आएको छ भने यथार्थमा यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन वाँकी नै छ । यसको अलावा वन क्षेत्रले गरीव, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दे गाउँ स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व वजारसम्म पुर्‍याई आर्थिक समुन्नति गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि वोकेको छ ।


 

Mahesh Acharya
Hon. Minister

 


 

Ganesh Raj Joshi, Ph D
Secretary